Celem Fundacji Komandosi Życia
jest w szczególności działalność na rzecz:

1. edukacji, oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa wyższego;
2.pomocy społecznej, w tym pomocy świadczonej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, również przez bezpośrednią działalność charytatywną;
3.pomocy wychowankom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz zakładach poprawczych;
4.pomocy dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową oraz ich rodzin;
5.promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6.działaności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
7.wspomagania rozwoju techniki i innowacyjności, rozpowszechniania i wdrażania przydatnych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej i społecznej;
8.integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
9.przestrzegania i rozwoju praw rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, praw dziecka a także pomocy dzieciom;
10.ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechnia kultury fizycznej, porządku
i bezpieczeństwa publicznego;
11.podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pilnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
12.ochrony interesów osób niepełnosprawnych, samotnych, kombatantów i osób represjonowanych;
13.ochrony praw legalnie działających mniejszości narodowych i etnicznych, kultur i języków regionalnych;
14.promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym pomocy Polonii i Polakom za granicą;
15.pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, tarowania i ochrony ludności;
16.pomocy rodzinom dotkniętych przemocą domową w tym poprzez prowadzenie kampanii społecznych oraz działań profilaktycznych;
17.ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania świadomej turystyki
i krajoznawstwa;
18.działaności na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów, a także współpracy między społeczeństwami w tym działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
19.upowszechnainia i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
20.promocji i organizacji wolontariatu w tym poprzez skupienie wokół idei Fundacji ludzi dobrej woli
w kraju i za granicą, organizację szkoleń dla wolontariuszy, prowadzenie akcji zachęcających do wolontariatu.

Ty również możesz zostać Komandosem Życia
Dołącz do Nas !